Kiedy może nastąpić tymczasowe aresztowanie?


Tymczasowe aresztowanie należy odróżnić od zatrzymania. Zatrzymanie polega na chwilowym pozbawieniu wolności. Uprawnienie do zatrzymania osoby prawo przyznaje głównie Policji. Tymczasowe aresztowanie może nastąpić wyłącznie na podstawie postanowienia sądu, w celu prawidłowego zabezpieczenia postępowania.

Odpowiedź prawnika:

Tymczasowe aresztowanie należy odróżnić od zatrzymania. Zatrzymanie polega na chwilowym pozbawieniu wolności. Uprawnienie do zatrzymania osoby prawo przyznaje głównie Policji. Zatrzymanie może dotyczyć min osób stwarzających oczywiste zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego oraz mienia. Zatrzymany musi być w ciągu 48 godzin przekazany do dyspozycji sądu.
Tymczasowe aresztowanie może nastąpić wyłącznie na podstawie postanowienia sądu, w celu prawidłowego zabezpieczenia postępowania, gdy:
a. zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się oskarżonego, utrudniania przez niego ostępowania (nakłanianie innych osób do składania fałszywych zeznań);
b. istnieje uzasadniona obawa, że oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu;
c. jeżeli oskarżonemu zarzuca się zbrodnię lub występek zagrożony karą pozbawienia wolności, gdzie górna granica wynosi co najmniej 8 lat, albo gdy sąd pierwszej instancji skazał go na karę pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata.
Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.