Jakie informacje powinien zawrzeć pracodawca w wydawanym pracownikowi świadectwie pracy?


Odpowiedź prawnika:

Zagadnienie to reguluje art. 97 § 2 kodeksu pracy. Otóż stwierdza się tam, iż w świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach. Oprócz tego treść świadectwa pracy określa §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282). Zgodnie z tym przepisem w świadectwie pracy, oprócz podanych powyżej informacji umieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczenia społecznego, dotyczące: ·; wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy, ·; liczby dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, · wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego dodatkowego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy, · należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych, · okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia, · wykorzystanego urlopu wychowawczego, · liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie przewidziane w art. 92 kodeksu pracy (chorobowe, niezdolność do pracy spowodowana na skutek wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy, choroby zawodowe, choroba w okresie ciąży) w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, · wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 kodeksu pracy, tj. (pracownicy wychowującej przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia) · okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kp, · okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych, · okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, · okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty, · danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika.