Obowiązek zabezpieczenia licznika


Na kim spoczywa obowiązek zabezpieczenia licznika elektrycznego znajdującego się na klatce schodowej w budynku wielorodzinnym (50 mieszkań ) przed dostępem do niego osób niepowołanych ?

Odpowiedź prawnika:

Na zadane przez Pana pytanie odpowiedź przynosi rozporządzenie Ministra Gospodarki z 25.9.2000 roku w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznej… (Dz. U. 2000.85.957.) W art. 16 tego rozporządzenia czytamy, iż na odbiorcy energii elektrycznej ciąży obowiązek: utrzymania należącej do niego sieci, wewnętrznej instalacji zasilającej i odbiorczej w stanie technicznym zgodnym z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach (16.2.), zabezpieczenia przed uszkodzeniem plomb, a w szczególności plomb zabezpieczeń głównych i w układach pomiarowo – rozliczeniowych (16.7.), niezwłocznego informowania przedsiębiorstwa energetycznego o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo – rozliczeniowym i o innych okolicznościach mających wpływ na możliwość niewłaściwego rozliczenia za energię elektryczną (16.8.). W podanych powyżej obowiązkach spoczywających na odbiorcy energii mieści się również obowiązek zabezpieczenia licznika przed dostępem do niego osób niepowołanych (16.7 ). Pojęcie odbiorcy należy odnieść do konkretnej sytuacji, w której się Pan znajduje, tak, aby wskazać osobę, która w danej sytuacji powinna się podjąć zadania zabezpieczenia licznika i do której w tej sprawie należy się zwrócić. Jeśli budynek wielorodzinny, o którym Pan wspomina jest własnością spółdzielni podmiotem tym będzie spółdzielnia, jeśli jest to własność innego podmiotu będącego wynajmującym wobec pozostałych lokatorów, powinna to uczynić ta osoba. Wreszcie może być również tak, że budynek ów obejmuje lokale stanowiące odrębną własność. Wówczas taki obowiązek spoczywa na wspólnocie, ale każdy ze współwłaścicieli może w ramach czynności zachowawczych dokonać tego sam, albowiem ów wspólny licznik stanowi część składową tego , co jest objęte terminem nieruchomości wspólnej. W takiej sytuacji będzie on mógł dochodzić zwrotu poniesionych przez niego kosztów. Niezależnie od konkretnej sytuacji, myślę, iż ustalenie osoby odpowiedzialnej nie powinno być trudne.