Czy kobiecie w ciąży, przebywającej na ciągłym zwolnieniu lekarskim z powodu choroby w okresie ciąży przysługuje zasiłek chorobowy po wygaśnięciu umowy o pracę na czas określony ?


Czy kobiecie w ciąży, przebywającej na ciągłym zwolnieniu lekarskim z powodu choroby w okresie ciąży przysługuje zasiłek chorobowy po wygaśnięciu umowy o pracę na czas określony ? Zasiłek chorobowy był już przeze mnie pobierany w tym roku przez prawie 3 miesiące, w czasie ciąży, która zakończyła się poronieniem.

Odpowiedź prawnika:

Kodeks pracy szczegółowo określa zasady na jakich pracodawca może wypowiedzieć lub rozwiązać umowę o pracę z pracownicą w okresie ciąży. W przypadku jeżeli mamy do czynienia z umową o pracę zawartą na czas określony to jeżeli uległaby ona rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega ona w takim przypadku przedłużeniu do dnia porodu (art. 177 § 3 kodeksu pracy). Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę (art. 177 § 4 kodeksu pracy).
Jeżeli chodzi o kwestię zasiłku chorobowego to zagadnienie to zostało uregulowane w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W art. 7 tej ustawy czytamy:
Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie (w tym przypadku wypłacany przez ZUS), która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego (zatrudnienia), jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:
1) nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego,
2) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.
Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres niezdolności do pracy z powodu choroby – nie dłużej jednak niż 6 miesięcy, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą – nie dłużej niż przez 9 miesięcy. Do okresu zwanego okresem zasiłkowym wlicza się okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą lub różnymi chorobami. Rozróżnienie spowodowane niezdolnością do pracy tą samą i różnymi chorobami ma to znaczenie, że w tym pierwszym przypadku niezdolność do pracy uważa się za nieprzerwaną, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.
Jeżeli po upływie okresu zasiłkowego ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy z powodu choroby, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy, okres zasiłkowy ulega przedłużeniu – nie dłużej jednak niż na dalsze 3 miesiące.
O przedłużeniu okresu zasiłkowego, o którym mowa powyżej, orzeka, na wniosek lekarza leczącego, lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Okres ten nie ulega przedłużeniu osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy.
Miesięczny zasiłek chorobowy, wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.
Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy:
1)przypada w okresie ciąży,
2) powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
3)trwa nieprzerwanie ponad 90 dni, począwszy od 91 dnia tej niezdolności.