Czy do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych liczone jest średnie wynagrodzenie z całego roku, czy też wynagrodzenie z ostatniego miesiąca przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy (500zł brutto).


Odpowiedź prawnika:

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 23 ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Czytamy tam, iż prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli nie ma dla niego propozycji odpowiedniego zatrudnienia, skierowania do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na utworzone dodatkowe miejsce pracy oraz w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej najniższego wynagrodzenia (obecnie 760 zł brutto), od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.
Poniżej podaję wyrok NSA w podobnej sprawie.
1999.01.25 wyrok NSA UII SA 1738/98
W okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację skarżąca była wprawdzie zatrudniona przez ponad 365 dni, ale przez co najmniej 365 dni nie uzyskiwała wymaganego przepisami ustawy wynagrodzenia. Otrzymywane przez nią od 1 lipca 1997 r. wynagrodzenie było bowiem niższe od najniższego wynagrodzenia. Brak było zatem podstaw prawnych do przyznania jej zasiłku dla bezrobotnych.