Telefon zastrzeżony


Ponad półtora roku temu założono mi telefon, do którego podłączone jest SDI. W umowie z TPSA zażyczyłem sobie, aby numer mój był zastrzeżony(co jest odnotowane w umowie). Przez przypadek zorientowałem się, ze mój numer jest jednak dostępny w informacji telefonicznej. Byłem w biurze abonentów i zaproponowano mi natychmiastowa zmianę numeru na inny z zastrzeżeniem go. Nie zgodziłem się, ponieważ takie rozwiązanie nie satysfakcjonuje mnie, a poza tym wiąże się z dodatkowym poniesieniem przeze mnie kosztów. Mam następujące pytanie czy jest możliwość zaskarżenia TPSA do sądu w związku z bezprawnym udostępnieniem moich danych ? Jeśli tak to jaki jest koszt tego postępowania i jaka jest procedura ?

Odpowiedź prawnika:

W celu odpowiedzi na Pańskie pytanie w pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć czy zastrzeżenie numeru jest usługą telekomunikacyjną czy nie. Od tego zależy procedura dochodzenia roszczeń. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej przez operatora do jego odpowiedzialności stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniami określonymi w prawie telekomunikacyjnym (art. 72 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r.). Na podstawie tej ustawy operator świadczący usługi powszechne odpowiada za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie jedynie w zakresie określonym ustawą z wyjątkiem sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi było wynikiem winy umyślnej, rażącego niedbalstwa operatora lub następstwem czynu niedozwolonego (art. 72). Drugim odstępstwem jest wymóg wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego przed dochodzeniem roszczenia na drodze sadowej (art. 75). Natomiast w przypadku usług nie będących usługami telekomunikacyjnymi stosuje się przepisy kodeksu cywilnego bez powyższych ograniczeń.
Za zaliczeniem usługi zastrzeżenia do usług telekomunikacyjnych przemawia umieszczenie artykułu dotyczącego tej usługi w Dziale III prawa telekomunikacyjnego – Świadczenie i udostępnianie usług telekomunikacyjnych. Przeciwko takiemu zakwalifikowaniu świadczy definicja ustawowa usługi telekomunikacyjnej, zawarta w art. 2 prawa telekomunikacyjnego. Artykuł ten definiuje ta usługę jako działalność gospodarczą polegającą na transmisji lub kierowaniu sygnałów w sieciach telekomunikacyjnych . Istota usługi zastrzeżenie numeru nie polega na pewno ani na transmisji ani na kierowaniu sygnałów. Tym samym bardziej uzasadniona jest teza, ze zastrzeżenie numeru nie jest usługa telekomunikacyjną. W tej sytuacji można wystąpić na drogę sadowa przeciwko operatorowi bez obowiązku wyczerpania postępowania reklamacyjnego. Roszczenie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przez operatora opiera się na artykule 471 kodeksu cywilnego. Jednak, aby wygrać ta sprawę trzeba będzie udowodnić wyrządzenie szkody spowodowane nienależytym wykonaniem usługi zastrzeżenia numeru.
Trudno określić, jaki będzie koszt postępowania. Będzie to zależało od wartości przedmiotu sprawy i od tego czy wynajmie się do prowadzenie sprawy pomoc prawna w osobie radcy prawnego czy adwokata. Bez takiej pomocy wygranie sprawy przeciwko stronie, która na pewno będzie reprezentowana przez radcę prawnego czy adwokata jest bardzo trudne.
Art. 471. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba, ze niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.