Zbieg emerytury z rentą wypadkową


Odpowiedź prawnika:

Na podstawie ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U.83.30.144 z późniejszymi zmianami) przysługuje takie uprawnienie. Ściśle reguluję tą kwestię art. 24 ust. 1, w którym to stwierdza się, że osobie uprawnionej do renty inwalidzkiej ( rozumieć wypadkowej) na podstawie tejże ustawy oraz do emerytury na podstawie innych przepisów wypłaca się zależnie od jej wyboru przysługującą rentę inwalidzką powiększoną o połowę emerytury albo emeryturę powiększoną o połowę renty inwalidzkiej (czyli albo cała emerytura i połowa renty wypadkowej albo odwrotnie -; trzeba przeliczyć co się bardziej opłaca). Przepis ten stosuje się też odpowiednio do osoby, która nabyła prawo do renty w zamian za gospodarstwo rolne przekazane na własność Państwa. Jeśli chodzi o drugą część pytania to należy po prostu złożyć do odpowiedniej terenowo siedziby ZUS-u wniosek z takim żądaniem, w którym znajdzie się określenie, które świadczenie ma być wypłacane w całości, a które w połowie.