Przedstawiciel firmy zagranicznej


Na jakich zasadach zatrudniony jest przedstawiciel firmy zagranicznej. Czy jest to umowa o pracę i czy musi być sporządzona w 2 językach ?

Odpowiedź prawnika:

Firmy zagraniczne funkcjonujące w Polsce działają w ramach prawnych obowiązujących w naszym kraju. W związku z tym stosuje się tutaj przepisy wynikające z polskiego kodeksu pracy (umowa o pracę) lub kodeksu cywilnego np.: umowa agencyjna itd. Co do umowy o pracę powinna być ona sporządzona w co najmniej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręcza się pracownikowi, a drugi włącza do jego akt osobowych (§ 2.1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika). Rozpatrując to logicznie – po pierwsze żaden język nie odda do końca niuansów językowo-prawnych drugiego języka więc owe umowy o pracę w różnych językach nie będą jednobrzmiące. Po drugie żyjemy, pracujemy w Polsce (trudno jest mi wyobrazić sobie, że polskie przedstawicielstwo firmy np.: w Niemczech wystawiałoby tam umowy o pracę w naszym ojczystym języku dla Niemców).