Z jakiego powodu może dojść do powołania nowego składu sądu.


Odpowiedź prawnika:

Powołanie nowego składu sędziowskiego stosowane może być z wielu powodów. Generalnie jednak najczęściej taka sytuacja ma miejsce, gdy z poważnych przyczyn dany sędzia lub ławnik nie może nadal brać udziału w procesie. Zasadą każdego postępowania jest bowiem klauzula, że każdy z członków składu orzekającego musi być obecny w całym toku procesu. Dany sędzia lub ławnik może zostać wyłączony z przyczyn obligatoryjnych z dalszego toku postępowania. Przesłanki te wymienia art. 48 §1 Kodeksu postępowania cywilnego. Generalnie chodzi tu o takie sytuacje, w których sędzia jest związany w jakiś sposób ze sprawą, lub też z którąś ze stron. W myśl art. 49 KPC z kolei sędziego wyłącza się również na jego żądanie. Niemniej jednak powołanie nowego składu sędziowskiego dokonywane jest zawsze z ważnych przyczyn i ma na celu sprawiedliwe rozstrzygnięcie danej sprawy, zgodnie z przepisami procedury. Ekonomika procesu często jednak, jak chociażby w opisanej w kazusie sytuacji, przegrywa i proces musi rozpocząć się od początku.