Jak należy z punktu widzenia pierwszeństwa prawa traktować wnioski do sądu wieczystoksiegowego złożone tego samego dnia ?


Odpowiedź prawnika:

Na zadane pytanie wyczerpującą odpowiedź odnajdujemy w przepisach ustawy o księgach wieczystych i hipotece z 1982 roku. Art. 12 tej ustawy stanowi: o pierwszeństwie ograniczonego prawa rzeczowego wpisanego do księgi wieczystej rozstrzyga dzień, od którego liczy się skutki dokonanego wpisu. Treść tą rozwija art. 44 ustawy, który mówi: o kolejności wniosku o wpis rozstrzyga dzień jego złożenia. Za dzień złożenia uważa się dzień jego wpływu do sądu rejonowego prowadzącego księgę wieczystą lub dzień jego sporządzenia w tym sądzie. Wnioski, które wpłynęły tego samego dniauważa się za złożone równocześnie.
Jak więc wynika z ustawy momentem decydującym o pierwszeństwie jest moment złożenia do właściwego dla danej ksiegi sądu wniosku o wpis – czynności, która jest uzależniona od staranności osoby zainteresowanej. Natomiast ustawa nie dokonuje rozróżnienia w kwestii pierwszeństwa jeśli chodzi o wnioski złożone tego samego dnia traktując je jako złożone równocześnie, to znaczy korzystające z tego samego pierwszeństwa.