Czy windykator może zabrać majątek dłużnika?


Czy firma windykacyjna ma takie same uprawnienia jak komornik? Czy może zająć rzeczy należące do dłużnika np. sprzęt RTV, samochód czy laptop?  

Odpowiedź prawnika:

Firmy windykacyjne nie mają tego rodzaju uprawnień. Windykatorzy reprezentują wierzyciela i mają mu pomóc  odzyskaniu pieniędzy od dłużnika, poprzez prowadzenie negocjacji z dłużnikiem, ewentualnie poprzez poprowadzenie postępowanie sądowego np. poprzez przygotowanie pozwu czy też nawet poprzez zapewnienie pomocy adwokata lub radcy prawnego.  Nawet jeśli sąd wyda wyrok nakazujący dłużnikowi zapłacenie pieniędzy wierzycielowi, to firma windykacyjna nie może podejmować działań mających na celu zmuszenie dłużnika do wykonania wyroku. Egzekucja orzeczenia należy do komornika sądowego i tylko on może prowadzić postępowanie uregulowane w kodeksie postępowanie cywilnego  zmierzającego do przymusowego wykonania długu np. poprzez zajecie rzeczy dłużnika, jego rachunku bankowego itp.

Firma windykacyjna nie może sama zajmować przedmiotów majątkowych dłużnika. Może zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do komornika sądowego. Nie znaczy to jednak, iż windykator nie może nakłaniać dłużnika do zapłacenia należności, pod warunkiem iż takie „nakłanianie” nie przybiera charakteru groźby, albo nie zawiera w sobie informacji wprowadzających w błąd dłużnika.  Przedsiębiorstwo windykacyjne może podejmować wszelkie – mieszczące się w granicach prawa – środki służące celowemu dochodzeniu należności. Nie jest zakazane przez prawo podejmowanie przez przedsiębiorstwo windykacyjne prób kontaktu osobistego z dłużnikiem, rozmów telefonicznych, a nawet wizyt w miejscu zamieszkania dłużnika. Niemniej jednak, w każdym przypadku, w którym przedsiębiorca podejmuje działania opisane powyżej, nie może wprowadzać dłużników w błąd nieprawdziwymi informacjami, jak również nie może stosować ani grozić zastosowaniem wobec konsumenta przymusy fizycznego lub psychicznego. Zakazane jest też informowanie konsumenta, że windykatorzy przyjdą w celu spisania majątku albo zajęcia jakichś ruchomości, bo nie mają takich uprawnień.

Trzeba tu zauważyć, iż Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2009 roku ukarał jedną z firm windykacyjnych, która wysyłała do konsumentów  listy sugerujące, że jej pracownicy odwiedzą dłużnika, aby spisać jego majątek. Inna z firm windykacyjnych została w 2010 r. ukarana przez Prezesa UOKiK za to, że w swoich pismach do dłużników stwarzała wrażenie, że windykatorzy mogą wejść do mieszkania konsumenta mimo jego sprzeciwu. UOKiK uznał takie działania za niezgodę z prawem wprowadzanie w błąd konsumentów co do ich uprawnień i obowiązków.