Cesja wierzytelności


Czy przedsiębiorca  może sprzedać wierzytelność firmie  windykacyjnej bez zgody dłużnika-osoby, która korzystała z usług tego przedsiębiorcy?

Odpowiedź prawnika:

Sprawa ta budzi pewne wątpliwości – nawet stanowiska Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wykazują  sprzeczność.     

Kwestia cesji (przelewu) wierzytelności  jest uregulowana w  art. art. 509-518 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisami dla dokonania  cesji wierzytelności nie jest konieczna zgoda dłużnika, a wystarczy jedynie zawiadomienie go przez zbywcę o transakcji.

Z pewnością zgodna ta nie jest potrzeba w przypadku cesji, gdy dłużnikiem jest przedsiębiorca. Jednak w przypadku dłużników – konsumentów pojawia się problem z interpretacją art. 3853 pkt. 5 Kodeksu cywilnego. Przepis ten mówi o tym, że za niedozwoloną klauzulę umowną należy uznać zapis, który pozwala kontrahentowi konsumenta na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków wynikających z umowy bez zgody konsumenta.

Na stronie UOKiK znalazła się informacja, iż ten przepis nie stoi na przeszkodzie cesji   wierzytelności bez zgody konsumentów, ponieważ „…dopuszcza się sprzedaż już wymagalnego roszczenia firmie windykacyjnej, bo jest to tylko jeden z elementów zobowiązania”.  Informacja taka znajduje się na stronie: http://uokik.gov.pl/faq_dzialalnosc_firm_windykacyjnych.php#faq1320 .

Podobnie Federacja Konsumentów  jest zdania, iż zgodna konsumenta na cesję nie jest potrzebna: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/story.php?story=852

Jednak w Odpowiedzi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 10 września 2002 r. na wystąpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, stwierdzono, iż „W opinii Urzędu cesja długów abonenta pomiędzy przedsiębiorcą a firmą windykacyjną jest dopuszczalna jedynie za zgodą konsumenta, w przeciwnym razie – przyjęcie dopuszczalności takiej cesji spełnia ogólne przesłanki niedozwolonego postanowienia umownego. Jednocześnie art. 3853 pkt. 5 KC wyszczególnia cesję praw i obowiązków konsumenta bez jego zgody jako jedno z typowych niedozwolonych postanowień umownych. Na gruncie innych przepisów Kodeksu cywilnego (art. 509 KC) do zmiany wierzyciela nie jest wymagana zgoda konsumenta. Niemniej w literaturze (Prawo umów konsumenckich – Ewa Ł_towska, 2 wyd., Wyd. C.H. Beck 2002) znaleźć można bezpośrednie odniesienie tejże klauzuli do instytucji przelewu (powoływanej przez przedsiębiorców jako podstawa przekazywania zobowiązań konsumenckich firmom windykacyjnym) oraz przejęcia długu.

W sposób jednoznaczny uznać  należy zatem, że zakaz przekazania obowiązków jest lex

specialis wobec unormowania zezwalającego na cesję wierzytelności bez zgody konsumenta”.

Pismo zamieszczono na stronie: http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/691/j/pl/

Zatem, żeby uniknąć problemów przedsiębiorca zawierając umowę z konsumentem powinien  zwrócić się do niego o zezwolenia na  dokonania cesji ewentualnego zobowiązania jakie może powstać w związku ze świadczoną usługą. Należy jednak unikać wprowadzania takiej zgodny  do treści przygotowanego przez przedsiębiorca wzorca umowy, ponieważ może to zostać uznane za klauzulę abuzywną. Najlepiej jeśli konsument podpisze osobne oświadczenie dotyczące zgody na dokonanie cesji wierzytelności.