Kiedy przedawni się roszczenie stwierdzone nakazem zapłaty z e-sądu?


Czy mam szanse na umorzenie długu? W 2004 w czerwcu minął termin zapłaty za mój rachunek telefoniczny oraz zerwanie umowy z operatorem. W 2010 r sad rejonowy w Lublinie na posiedzeniu niejawnym w elektronicznym postepowaniu upominawczym wydal mi nakaz zapłaty kwoty 1597, 23 zl oraz 630, 54 za zwrot kosztów procesu. Sprawą ściągnięcia ze mnie tych należności zajął się Komornik Sadowy, który w 2011r. umorzył postepowanie egzekucyjne z art. 824&1 pkt3. Dzisiaj, po 2 latach, inny komornik zawiadomił mnie o wszczęciu postepowania egzekucyjnego na sumę łączną ok.3000. Co można zrobić w tej sprawie, gdyż mija już 9 lat od daty wymaganej płatności. Czy w związku z tym, że w 2010 r nie odniosłem się w żaden sposób do decyzji sądu w Lublinie to mam jeszcze szanse na umorzenie długu, czy sprawa nie jest przedawniona? 

Odpowiedź prawnika:

Z opisu sprawy wynika, iż roszczenie nie uległo przedawnieniu i możliwe jest prowadzenie egzekucji. Trudno jest mi powiedzieć, czy zostanie ona umorzona tak jak poprzednia. Jeśli dłużnik nie ma dochodów i nie ma też żadnych wartościowych rzeczy, które można zająć i zlicytować (np. samochód, sprzęt komputerowy czy  RTV), to komornik może stwierdzić , iż nie ma z czego przeprowadzić egzekucji, że nie ma co zająć.

Przepis art. 824 §1 kodeksu postepowania cywilnego przewiduje:

„Postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu:

1)jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych;

2)jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna;

3)jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych”.

Postępowanie egzekucyjne zostało umorzeń z ostatniego w/w powodów. Trudno jest mi powiedzieć, czy sytuacja się powtórzy, bo zależy to od okoliczności sprawy – od tego czy ma prac. Jeśli dłużnik zarabia jakieś pieniądze, to trzeba liczyć się z tym, że komornik zajmie wynagrodzenie za pracę.

Co do kwestii przedawnienia to zgodnie z art. 125 kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu  przedawnia się z upływem lat dziesięciu. Takim właśnie orzeczeniem jest nakaz zapłaty wydany przez tzw. e-sad w postępowaniu elektronicznym. Trzeba jednak pamiętać też o art.  123§ 1 pkt 1 kodeksu cywilnego, który przewiduje, iż bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń. Takim organem powołanym do egzekwowania roszczeń  jest komornik. Wszczęcie egzekucji przerywa bieg przedawnienia, a po każdym przerwaniu przedawnienie biegnie na nowo ( art. 124kodeksu cywilnego).  Może więc dojść do sytuacji, iż roszczenie nigdy nie ulegnie przedawnieniu jeśli tylko wierzyciel będzie zapobiegliwy i co jakiś czas będzie wysyłał wniosek o egzekucje do komornika, ponieważ wówczas za każdym razem bieg roszczenie będzie ulegał przerwaniu.

Trzeba tu wyjaśnić, iż roszczenie stwierdzono orzeczeniem sądu ma już inny charakter od tego które wynikało z niezapłaconej faktury. Miał Pan szanse powołać się na przedawnienie roszczenia w 2010 roku kiedy sprawa była jeszcze na etapie postępowania sądowego. Trzeba było wówczas wnieść sprzeciw od wyroku i powołać się na to, iż roszczenie z 2004 roku uległo już przedawnieniu. Skoro wtedy Pan tego nie zrobił, to teraz już się nic nie da zrobić. Roszczenie stwierdzono już jest nakazem zapłaty i teraz nie ma już szansy na to, żeby powołać się na przedawnienie – chyba że upłynie termin 10 lat przewidziany w/w przepisami.

Zdarza się, iż dłużnicy zmieniają miejsce zamieszkania i dowiadują się o wydanym nakazie zapłaty dopiero wówczas gdy przysyłane jest pismo od komornika, któremu udało się odszukać nowe miejsce zamieszkania dłużnika. Wówczas można jeszcze wnieść sprzeciw powołując się na fakt, iż nakaz zapłaty i pozew nie zostały doręczony pozwanemu, bo zostały doręczone na stary adres zamieszkania. Jednak wówczas termin na wniesienie sprzeciwu liczony jest od dnia dowiedzenia się przez dłużnika o wydanym nakazie – czyli od dnia otrzymania pisma od komornika. Nie wiem czy pozew i nakaz zapłaty zostały wysłane na Pan właściwy adres – nie ma to jednak znaczenie, bo z  opisu sprawy wynika, że na pewno w  2011 roku od komornika otrzymał Pan informację o wydanym nakazie zapłaty.

W mojej ocenie nic się nie da zrobić  – dług jest stwierdzony nakazem zapłaty i o ile tylko komornik ustali jakiś majątek, to przeprowadzi egzekucję.