Czy na gruncie ornym wielkości 8 arów mogę zbudować altanę o pow. 30 m2.


Odpowiedź prawnika:

W tym przypadku zastosowanie będzie miała ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U nr 89, poz. 414 z późn. zm.). Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 1 pozwolenia na budowę nie wymaga budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki. Ten przepis może jednak nie mieć zastosowania w opisanym kazusie, gdyż z jego treści wynika, że na wspomnianym gruncie ornym nie stoi jeszcze żaden budynek, toteż altana nie stanowiłaby uzupełnienia zabudowy.
Ważna jest również klasyfikacja tego gruntu ornego. Jeśli stanowi on działkę w ramach pracowniczych ogródków działkowych, to zezwolenie na budowę nie jest wymagane (zgodnie z art. 29 ust.1 pkt. 6 wspomnianej ustawy) przy wznoszeniu altan o powierzchni do 25 m2 w miastach, oraz do 35 m2 poza granicami miast. W obu przypadkach wysokość budynku nie może przekraczać 5 metrów przy dachach stromych i 4 metrów przy dachach płaskich.
Jeśli żadna z powyższych sytuacji nie ma zastosowania w rzeczonym kazusie, to należy wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę, zgodnie z artykułami od 32 do 40 wspomnianej wyżej ustawy, mając również na względzie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów wniosku o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 1998 roku, nr 98, poz. 625). Nie jest jednak konieczna zmiana przeznaczenia gruntu.