Jak wygląda rozwiązanie pisemne spółki? Czy wspólnicy sp. cywilnej mogą żądać wkładu wniesionego do spółki w przypadku jej rozwiązania ?


Chciałabym rozwiązać spółkę cywilną pozostając jedynym właścicielem. Jak wygląda rozwiązanie pisemne spółki? Czy wspólnicy sp. cywilnej mogą żądać wkładu wniesionego do spółki w przypadku jej rozwiązania ?

Odpowiedź prawnika:

Rozwiązanie spółki cywilnej może nastąpić w formie zgodnego aktu woli wszystkich wspólników. Inną możliwość przewiduje art. 874 k.c. zgodnie, z którym każdy wspólnik z ważnych powodów może żądać rozwiązania spółki przez sąd. Rozwiązanie to ma zastosowanie do spółek wieloosobowych przy braku zgodnej woli wszystkich wspólników. Jeżeli spółka jest dwuosobowa wystarczy skuteczne wypowiedzenia udziału przez jednego wspólnika. W przypadku rozwiązania spółki do majątku wspólników stosuje się zgodnie z art. 875 k.c. odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z dwoma wyjątkami. Mianowicie z majątku pozostałego po spłaceniu długów zwraca się wspólnikom ich wkłady, a pozostałą nadwyżkę wspólnego majątku dzieli się między wspólników w takim stopniu, w jakim uczestniczyli w zyskach spółki.
Gdy kwestie podziału zysków nie są uregulowane odmiennie w umowie spółki to nadwyżkę wspólnego majątku dzieli się na równe części, bez względu na rodzaj i wartość wkładów wspólników. Podział majątku wspólnego może nastąpić na mocy orzeczenia sądu, w tym przypadku sąd może przyznać całość majątku jednemu wspólnikowi ze spłatą dla pozostałych wspólników.