Jak w prawidłowy sposób wypowiedzieć umowę OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zakładowi ubezpieczeń ?


Odpowiedź prawnika:

Ten problem dość jasno rozwiązany jest § 7 ust 1 rozporządzenia ministra finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Otóż stwierdza się w nim wyraźnie, że jeżeli posiadacz pojazdu, nie później niż na jeden dzień przed upływem dwunastomiesięcznego okresu, na który umowa ubezpieczenia OC została zawarta, nie powiadomi pisemnie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, przyjmuje się, że została zawarta kolejna umowa na okres następnych 12 miesięcy. Oznacza to że wypowiedzenie to powinno być złożone na piśmie (najlepiej bezpośrednio lub listem poleconym – należy pamiętać, że decyduje tutaj data wpływu) nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy w przeciwnym bowiem wypadku zostanie przedłużona na kolejne 12 miesięcy (oczywiście ją też można wypowiedzieć).