Czy mogę uzyskać od powiatowego urzędu pracy zwrot kosztów zakwaterowania poza miejscem dotychczasowego zamieszkania ?


Odpowiedź prawnika:

Zagadnienie to reguluje rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15 kwietnia 1996 r.w sprawie zwrotu kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania. Otóż na podstawie § 2 tego rozporządzenia należy stwierdzić, że powiatowy urząd pracy może dokonywać przez okres 12 miesięcy zwrotu z Funduszu Pracy kosztów zakwaterowania osobie, która spełniła łącznie następujące warunki : zamieszkuje na stałe w powiecie (gminie) uznanym na podstawie odrębnych przepisów za zagrożony szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, podjęła, na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy, zatrudnienie lub staż poza miejscem stałego zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie, mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości, w której jest zatrudniona lub odbywa staż, albo w pobliżu tej miejscowości, ponosi koszt zakwaterowania w hotelu lub mieszkaniu, o których mowa w pkt 3, wynoszący miesięcznie co najmniej 20% najniższego wynagrodzenia, (152 zł brutto) uzyskuje wynagrodzenie w wysokości nie przekraczającej 2,5-krotnego najniższego wynagrodzenia (nie więcej niż 1900 zł brutto) obowiązującego w miesiącu, za który dokonywany jest zwrot kosztów zakwaterowania. Osoba spełniająca podane powyżej warunki może złożyć wniosek o dokonywanie zwrotu kosztów zakwaterowania w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca stałego zamieszkania. Wzór znajduje się w tym rozporządzeniu. Zwrotowi mogą podlegać koszty zakwaterowania do wysokości: 90% kosztów faktycznie poniesionych, jednakże miesięcznie w kwocie nie wyższej niż 90% najniższego wynagrodzenia (684 zł brutto) – w okresie pierwszych 6 miesięcy zatrudnienia lub odbywania stażu, 70% kosztów faktycznie poniesionych, jednakże miesięcznie w kwocie nie wyższej niż 70% najniższego wynagrodzenia (532 zł brutto) – w okresie od siódmego miesiąca zatrudnienia lub odbywania stażu. Zwrot kosztów, nie przysługuje za miesiąc, w którym rozwiązany został stosunek pracy lub stosunek służbowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, oraz od miesiąca, w którym pracownik dokonał wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego. W powiatach (gminach), które utraciły status rejonu zagrożonego szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania jest dokonywany do końca okresu, na który został przyznany. Powiatowy urząd pracy finansuje z Funduszu Pracy w pełnej wysokości koszty zakwaterowania bezrobotnego lub innej uprawnionej osoby, skierowanych na szkolenie odbywane poza miejscem stałego zamieszkania, jeżeli zakwaterowanie to wynika z umowy zawartej z jednostką szkoleniową. Należność z tytułu zakwaterowania przekazywana jest jednostce szkoleniowej, której zlecono szkolenie.