O czym mówi artykuł 270 kodeksu karnego ?


Odpowiedź prawnika:

Wzmiankowany artykuł znajduje się w rozdziale XXXIV kodeksu karnego dotyczącego przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. Stwierdza się w nim, iż kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (kto czyni przygotowania do tego typu przestępstwa podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2). Kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa podlega grzywnie,