W jakim terminie pracodawca powinien wydać świadectwo pracy, jak je wyegzekwować. Czy ponosi za nie wydanie w terminie jakąś odpowiedzialność ?


Odpowiedź prawnika:

Zagadnienie to reguluje kodeks pracy w art. 97 oraz 99 a także rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. dotyczące szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania w § 2. W artykule 97 ust 1 kodeksu pracy czytamy, że w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy (pracownik nie musi tego żądać jest to obowiązek pracodawcy). Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. W podanym powyżej rozporządzeniu w § 2 stwierdza się, że pracodawca wydaje świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika na piśmie – w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej nie jest możliwe, pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy, przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem poczty albo doręcza go w inny sposób. Na podstawie art. 99 ust. 1 kodeksu pracy należy stwierdzić, że pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek nie wydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Odszkodowanie, o którym mowa powyżej przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni. Co do ostatniego zdania należy pamiętać o tym, że odszkodowanie z powodu nie wydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy przysługuje pracownikowi tylko wówczas, gdy nie mógł uzyskać z tego powodu nowej pracy pomimo podejmowanych w tym kierunku starań, co sam powinien udowodnić. W celu wyegzekwowania świadectwa proszę najpierw poinformować byłego pracodawcę o tym, że w razie nie wydania zostanie złożony pozew w tej sprawie do sądu pracy, a jeżeli to nie pomoże to pozostaje droga sądowa (proszę się jej nie obawiać).