Kto i na jakich zasadach uprawniony jest od 1 stycznia 2002 r. do uzyskania świadczenia przedemerytalnego ?


Odpowiedź prawnika:

Do uzyskania świadczenia przedemerytalnego od dnia 1 stycznia 2002 r. uprawnione są osoby, które uzyskały status bezrobotnego i prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli: 1) osiągnęły wiek co najmniej 58 lat kobieta i 63 lata mężczyzna oraz posiadają okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,2) do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym były zatrudnione co najmniej 6 miesięcy, ukończyły co najmniej 50 lat kobieta lub 55 lat mężczyzna, a ponadto osiągnęły okres uprawniający do emerytury nie krótszy niż 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn,3) do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym były zatrudnione nie krócej niż 6 miesięcy osiągnęły okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn,4) do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy w związku z niewypłacalnością pracodawcy posiadały okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn. Wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosi 80 proc. emerytury określonej przez ZUS, nie mniej jednak niż 120 proc. i nie więcej niż 200 proc. kwoty podstawowej zasiłku dla bezrobotnych (obecnie wynosi on brutto 476,70 zł). Nabywają także prawo do uzyskania tego świadczenia byli pracownicy PGR, którzy 7 listopada ubiegłego roku posiadali status bezrobotnego oraz łącznie spełniali następujące warunki tj : 1) osiągnęli wiek co najmniej 50 lat kobieta i 55 lat mężczyzna, 2) posiadali okres uprawniający do emerytury, tj. 20 lat kobieta i 25 lat mężczyzna,3) byli zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w PGR przez co najmniej 10 lat,4) zamieszkiwali w powiecie lub gminie uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. Wysokość tego świadczenia wynosi 120 proc. podstawowej kwoty zasiłku dla bezrobotnych.