Po jakim czasie wyrok Sądu jest prawomocny ?


Po jakim czasie wyrok Sądu jest prawomocny ? Sąd nie przesłał mi wyroku, podobno robi to tylko na pisemną prośbę o czym nie zostałam poinformowana. W ciągu ilu dni od wyroku mogę się odwoływać ?

Odpowiedź prawnika:

Ponieważ brak informacji w jakim postępowaniu wydano wyrok, przedstawię terminy do uprawomocnienia się wyroku w postępowaniu karnym i cywilnym.
W postępowaniu karnym sąd ma obowiązek doręczyć wyrok wydany w pierwszej instancji jedynie wtedy, gdy oskarżonego pozbawionego wolności nie doprowadzono na moment ogłoszenia wyroku z powodu niedającej się usunąć przeszkody (art. 419 § 2 k.p.k.), a także wtedy, gdy wydano wyrok zaoczny (art. 482 § 1 k.p.k.). W zawitym terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku (lub doręczenia w wyżej wskazanych przypadkach) strona ma prawo złożyć wniosek o sporządzenia i doręczenie pisemnego uzasadnienia wyroku. Złożenie tego wniosku jest warunkiem decydującym o możliwości zaskarżenia wyroku. Można oczywiście zaskarżyć wyrok bez uprzedniego złożenia wniosku, ale tylko wtedy, gdy apelacja zostanie wniesiona w terminie do wniesienia wniosku. Jeżeli wniosek nie zostanie złożony w terminie wyrok uprawomocni się. Jeżeli natomiast wniosek zostanie złożony, sąd musi sporządzić uzasadnienie na piśmie w terminie 7 dni. Od momentu doręczenia tego uzasadnienia biegnie 14-dniowy termin do wniesienia apelacji. Gdy nie zostanie ona wniesiona wyrok uprawomocni się.
W postępowaniu cywilnym można zgłosić wniosek o uzasadnienie wyroku w terminie 7 dni od jego ogłoszenia, a od momentu jego doręczenia biegnie 14-dniowy termin do wniesienia apelacji (art. 328 § 1 i 369 § 1 k.p.c.). Jeżeli strona nie wniesie wniosku o uzasadnienie to termin do wniesienia apelacji biegnie od końca terminu do wniesienia tego wniosku (art. 369 § 2 k.p.c.), tzn. wynosi wówczas 21 dni. Wyrok z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia (art. 331 k.p.c.).Jeżeli w tym terminie nie wniesiono apelacji wyrok uprawomocnia się.