Czy wypowiedzenie dostaw energii elektrycznej bez podania konkretnej przyczyny gdy jest regularnie opłacana jest zgodne z prawem ?


Odpowiedź prawnika:

Treść umów zawieranych w ramach wykonywania usług energetycznych (um. podłączenia, um. sprzedaży energii) określają: Ustawa z dnia 10.04.1997 Prawo Energetyczne (Dz.U.97.54.348 z późn. zm.: Art. 5) oraz Rozporządzenie z dnia 25.09.2000 W sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną (Dz.U.00.85.957, Par. 9 i 13). Akty te mówią jedynie, że odpowiednie umowy powinny określać warunki ich rozwiązywania. Ponieważ nie znam treści umowy, która została Panu wypowiedziana, trudno mi jest określić, czy Zakład Energetyczny postąpił właściwie czy nie, wypowiadając umowę bez podania jasnej podstawy. Zobowiązanie do dostarczania energii ma charakter ciągły a Kodeks Cywilny nie określa terminów wypowiedzenia dla umów dotyczących takich zobowiązań , co oznacza, że pozostawia to woli stron umowy. Przyjąć więc należy, że ZE miał prawo wypowiedzieć umowę z trzy miesięcznym terminem. Jak rozumiem, wypowiedzenie umowy związane było z porządkowaniem przez ZE listy odbiorców energii. Za dostarczanie do Pańskiego domu energii płacił zakład pracy, a jemu Pan, co pewnie ZE nie odpowiadało i postanowił wyłączyć pośrednika czyli zakład pracy. ZE zawiera umowy o przyłączenie i sprzedaż energii na wniosek odbiorców. Wydaje mi się więc, że obecnie powinien Pan wystąpić do ZE z wnioskiem o zawarcie odpowiedniej umowy, tym razem już bez pośrednika. Treść takiego wniosku określa Par. 6 wymienionego wyżej rozporządzenia z dn. 25.09.2000. Jeżeli nie zachodzą szczególne okoliczności (brak możliwości technicznych, brak tytułu prawnego do nieruchomości osoby składającej wniosek itd.), zgodnie z Art. 7 Ustawy Prawo Energetyczne z 1997 r. (patrz wyżej) ZE nie ma prawa odmówić podpisania umowy, a jej realizacja trwa od 14 dni do 3 miesięcy od chwili złożenia wniosku. W przypadku problemów z ZE wnioskodawcy przysługuje wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który rozstrzyga spór (Art. 8 Ustawy Pr. Energetyczne). W postępowaniu przed PURE stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Jeżeli postanowienie PURE jest niezadowalająca można odwołać się od niego do sądu antymonopolowego – Sądu Wojewódzkiego w Warszawie stosując przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego (Art. 30 Ustawy Pr. Energetyczne).