Gdzie można odwołać się od decyzji lekarza orzecznika ZUS -jeżeli tryb odwoławczy nie został określony w dostarczonym mi orzeczeniu.


Odpowiedź prawnika:

Na podstawie rozporządzenia ministra pracy, płac i spraw socjalnych oraz ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 17 października 1975 r. w sprawie zasad i trybu orzekania o uszczerbku na zdrowiu oraz wypłacania świadczeń z tytułu wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy oraz z tytułu chorób zawodowych (Dz. U. Nr 36 poz. 199) należy stwierdzić, iż o ustaleniu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu komisja lekarska wydaje orzeczenie, które doręcza osobie badanej. Orzeczenie to powinno zawierać: 1) opis naruszenia sprawności organizmu, 2) stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz numer pozycji w tabeli 3) pouczenie o środkach odwoławczych Trzeba pamiętać o tym, że brak pouczenia o trybie odwoławczym jest istotnym uchybieniem -; i nie może taki brak Panu szkodzić. Jeśli chodzi o tryb odwoławczy to właściwy dla tej sprawy jest sąd pracy i ubezpieczeń społecznych (art.. 262 § 1 pkt.2 kodeksu pracy). Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów rejonowych. Na podstawie art. 477 8 § 2 kodeksu postępowania cywilnego należy stwierdzić że do właściwości sądów rejonowych należą sprawy: o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy, wychowawczy, pogrzebowy i rodzinny, o świadczenie rehabilitacyjne, o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku ze służbą wojskową, w Policji, w Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej, o ustalenie stopnia niepełnosprawności, o prawo do świadczeń zdrowotnych z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, o świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego Tryb złożenia odwołania od decyzji orzecznika określa art. 477 9 § 1 kodeksu postępowania cywilnego – stwierdza się w nim, iż odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. Organ rentowy przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu z zachowaniem przepisów odrębnych. Organ ten, jeżeli uzna odwołanie w całości za słuszne, może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. Sąd odrzuci odwołanie wniesione po upływie terminu, chyba że przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się (np.: brak wskazania trybu odwoławczego). Ubezpieczony może również wnieść odwołanie do protokołu w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy albo w sądzie właściwym dla jego miejsca zamieszkania z pominięciem trybu podanego powyżej (§ 5 tego artykułu). Sąd, do którego wniesiono odwołanie, niezwłocznie przekazuje protokół organowi, od którego pochodzi zaskarżona decyzja, chyba że sąd ten jest właściwy do jego rozpoznania. W takim wypadku przewodniczący niezwłocznie zażąda akt sprawy i nada bieg odwołaniu, przesyłając odpis protokołu organowi, od którego pochodzi zaskarżona decyzja. Odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Nie jest dopuszczalne zawarcie ugody przed sądem. I na koniec moja rada proszę składać odwołanie jak najszybciej.