Czy istnieje coś takiego jak postojowe ?


Odpowiedź prawnika:

Tak, mówi o tym art. 81. § 1 kodeksu pracy -; stwierdza się w nim, iż pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od najniższego wynagrodzenia ( 760 zł brutto). Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej przysługuje pracownikowi za czas niezawinionego przez niego przestoju. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, wynagrodzenie nie przysługuje. Pracodawca może na czas przestoju powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę, nie niższe jednak od najniższego wynagrodzenia. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, przysługuje wyłącznie wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę. Wynagrodzenie za czas przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi przysługuje pracownikowi zatrudnionemu przy pracach uzależnionych od tych warunków, jeżeli przepisy prawa pracy tak stanowią. W razie powierzenia pracownikowi na czas takiego przestoju innej pracy, przysługuje mu wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę. Do tego wszystkiego należy dodać, iż w pojęciu przestoju leżącego po stronie pracodawcy mieszczą się przerwy powstałe z winy podmiotu zatrudniającego oraz przerwy za które nie ponosi on odpowiedzialności. Do przyczyn przestoju zalicza się zarówno przyczyny techniczne jak i wadliwą organizację pracy. Nie można jednak uznać za przestój przerw w pracy spowodowanych przez okoliczności o charakterze gospodarczym (ekonomicznym) jak np.: zmniejszenie popytu na produkowane przez pracodawcę wyroby (uchwała Sądu Najwyższego z 16.10.92 r.).