Czy będąc na urlopie bezpłatnym mam prawo do świadczeń zdrowotnych ?


Odpowiedź prawnika:

Problem ten reguluje ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Otóż w art. 11 ust 2 tej ustawy stwierdza się, że jeżeli pracownik korzysta z urlopu bezpłatnego, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego wygasa po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu. Po tym czasie w myśl art. 9 ust 1 tej ustawy osoba korzystająca z urlopu bezpłatnego może ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w kasie chorych. Podstawę wymiaru składki opłacanej przez taką osobę, stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu wynagrodzeniu. Należy dodać, iż objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osoby na urlopie bezpłatnym, która ubezpieczyła się dobrowolnie oznacza równoczesne ubezpieczenie członków jej rodziny.